Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krizový plán na školní rok 2017/2018

18. 4. 2013

Krizová situace č.1

Dojde-li k vážnému zranění a je akutně ohrožen život nebo zdraví žáka, je důležité:
·         soustředit se na 1. pomoc, zavolat okamžitě jakoukoliv dospělou osobu, která 1. pomoc zajistí. Podle situace zavolat RZS 155.
 
Krizová situace č.2
Žák se dostaví do školy pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné psychotropní látky:
Povinností školy je nejprve zajistit bezpečí žáka a zjistit jeho zdravotní stav:
·         je-li ohrožen na zdraví a životě, ve stavu akutní intoxikace, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči, zavolá RZS 155, současně vyrozumí policii ČR – tel. číslo158, zákonné zástupce žáka, odbor sociálně-právní ochrany dětí ve Veselí nad Moravou p.Koryčánkovou, tel. číslo 518 670 234, v Kyjově p.Presovou, tel. 518 697 485, V Uh. Hradišti p. Nohalovou, tel. 572 525 760.
·         vyhodnotíme-li situaci tak, že akutní nebezpečí nehrozí, je třeba žákovi alkohol odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat, volat zákonné zástupce a trvat na tom, aby si žáka převzali. Jestliže se rodiče nedostaví, zajistí škola povinný dohled v době školního vyučování a poté kontaktujeme OSPOD, p.Koryčánkovou tel. číslo 518 670 234
·          sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy.
          
Krizová situace č.3
Zjistí-li škola zanedbání povinné vyživovací povinnosti, týrání či zneužívání dítěte:
·         neodkladně kontaktuje OSPOD, sociální pracovnici p. Mikuláškovou, tel číslo 518 670 233
 
Krizová situace č.4
Žák přinese do školy látku, o které se domníváme, že je psychotropní:
S látkou ani obálkou nemanipulujeme, nic nerozbalujeme a neochutnáváme. O nálezu sepíšeme písemný záznam, ve kterém je uvedeno, jak látka vypadá, kdo ji objevil, kde, za jakých okolností a u koho. Tato osoba je distributorem OPL a je bezvýznamné, jestli tyto látky někomu dává nebo prodává. Dopouští se závažného trestného činu podle § 187 trestního zákona a povinností každého občana ČR je páchání tohoto trestného činu překazit. Protokol podepíše ředitel, dále ten, u nějž byla látka objevena, a třetí (dospělá osoba). Jestliže ten, u nějž byla látka objevena, nebo ten, jenž látku našel a odevzdal, odmítne záznam podepsat, uvede do kolonky pro jeho podpis – odmítl podepsat. Nález předáme Policii ČR. O skutečném obsahu nálezu rozhoduje laboratoř, což také sdělíme tomu, u nějž byla látka nalezena.
·         objevenou látku vložíme tak, jak je, do velké obálky a zapečetíme a uložíme do trezoru
·         tuto skutečnost neodkladně škola oznámí orgánům činným v trestním řízení, Policii ČR – tel. číslo 158
 
    Krizová situace č.5
Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem
·            O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného.
·            Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost.
·            V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení.
  Krizová situace č.6
Jak postupovat při vzniku škody
·            Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka.
·            V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody.
·            V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradě škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.
 
    Krizová situace č.7
  Doporučené postupy, jak řešit případy související s problematikou šikany  
·            Činnost  školního metodika prevence vykonává Mgr. Jana Tomečková
·            Každý projev šikany je nutno nahlásit tř. učiteli, metodikovi prevence soc. pat. jevů i vých. poradkyni, zástupkyni ředitele  nebo řediteli školy.
·            V případě problému šikany budou třídní učitelé situaci konzultovat s metodičkou prevence soc. pat. jevů, Mgr. Janou Tomečkovou, vých. poradcem, i s vedením školy. Po dohodě s ředitelstvím školy se mohou třídní učitelé obrátit na PPP Hodonín.
·            Každý projev šikany musí být taktně řešen při zachování důvěrnosti informací, a to ve spolupráci s vedením školy, metodikem soc. pat. jevů, rodinou oběti i rodinou agresora.
·            Po vyhodnocení a závažnosti vzniklé situace lze využít následující výchovná opatření: napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, důtka ředitele, snížení známky z chování, převedení do jiné třídy, doporučení rodičům obětí i agresorů, návštěvy v PPP Hodonín. V mimořádných případech lze doporučit podání návrhu orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu či vyrozumění policejního orgánu, došlo-li k závažnějšímu případu šikanování.
 
 
Mgr.Jana Tomečková                                                           
školní metodik prevence