Jdi na obsah Jdi na menu
 


Minimální preventivní program

16. 4. 2013
Uvědomujeme si, že nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem a děti patří k nejohroženější skupině. Proto klademe na primární prevenci velký důraz. Je zahájena již u žáků prvních tříd a návazně pokračuje až do skončení povinné školní docházky. Je zaměřena na osvětu všech žáků naší školy, respektuje jejich věk a osobnostní zvláštnosti.
 
Hlavní cíle
 
 • Vytvořit pozitivní klima tříd tak, aby žáci a učitelé dokázali hovořit otevřeně a s důvěrou o problémech v třídních kolektivech i škole. Aby vyučující naslouchali jejich problémům a otevřeně s nimi hovořili i na neformální úrovni.
 • Zamezit všemi možnými způsoby šikaně, jejím náznakům i projevům.
 • Vychovávat ke zdravému způsobu života, který chrání žáky před sociálně patologickými jevy. Podat žákům ucelené informace o legálních a nelegálních drogách, naučit je činit odpovědná rozhodnutí týkající se užívání drog.
 • Vytvářet podmínky pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže.
 • Systematicky vzdělávat pedagogické pracovníky v metodikách preventivní výchovy, v technikách preventivní práce s dětmi, metodách vytváření pozitivních vztahů mezi žáky a řešení problémových situací.
 • Prohloubit spolupráci s rodiči a osvětovou činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu.
 • Poskytovat poradenské služby a zajišťovat poradenské služby specializovaných poradenských zařízení pro žáky, rodiče a pedagogy.
  Spolupráce s vedením školy, s ostatními vyučujícími a zaměstnanci školy
 
 • Seznámit vyučující s filozofií MPP a zaangažovat je do realizace – pedagogické rady – Mgr. Jana Tomečková
 • Předmětová komise rodinné výchovy, výchovy ke zdraví a občanské výchovy – téma – Zdravý životní styl, preventivní témata v rámci výuky 6. – 9. ročníku
 • Předmětová komise tělesné výchovy – využít všech možností k aktivnímu sportovnímu vyžití v hodinách Tv – tělocvična, posilovna, tartanové hřiště, trávníkové hřiště, stoly na stolní tenis; při míčových hrách – osvojování principů tolerance, spolupráce a fair play; lyžařský kurs, sportovní den.
 • Výchovný poradce – RNDr. Dalibor Popelka - vytipování problémových dětí (poruchy chování, problémy v sociálním zázemí apod.), spolupráce výchovné poradkyně s ostatními vyučujícími, spolupráce s PPP ve Veselí nad Moravou, okamžité řešení problémových situací s žákem, třídním učitelem a rodiči, pořízení zápisu z jednání, schránka důvěry – bezodkladné řešení všech podnětů
 • Třídní učitelé -  zajištění příjemného a podnětného prostředí ve třídách           - využití metodických materiálů pro práci s třídním kolektivem     - reagovat na všechny náznaky šikany mezi dětmi – okamžité řešení ve spolupráci s výchovnou poradkyní, metodičkou prevence, PPP a  rodiči.
  Spolupráce s rodiči
·         Na třídních schůzkách seznámit rodiče s filozofií MPP
·         Doporučit využití webových stránek školy
·         Informovat o možnosti konzultací s výchovnou poradkyní, metodičkou prevence.
·         Vánoční besídka.
  
Spolupráce s odborníky
 • PPP ve Veselí nad Moravou (Hodonín) – diagnostikování problémových žáků
 • Městská policie ve Veselí nad Moravou a Policie ČR
 • DDM ve Veselí nad Moravou, v Uherském Ostrohu a ve Strážnici
 • Agentura Krok v Kyjově
 • Okresní metodik prevence a psycholog Jiří Hilčer – besedy, přednášky
 • OSPOD
 • Oddělení péče o dítě a rodinu – MÚ ve Veselí nad Moravou
 • Obecní úřad v Blatnici pod Sv. Antonínkem – škola bude upozorňovat na krizové jevy ve vesnici, bude jednat o dohledu na kritických místech, o kontrole nad zneužíváním alkoholu a návykových látek u nezletilých. V případě potřeby naváže spolupráci se sociálním odborem.
 • Charita 
 • RZS ve Veselí nad Moravou
O pořádaných akcích budeme rodiče i širokou veřejnost informovat na webových stránkách školy.
 
Realizace programu
 
I. stupeň
Témata týkající se prevence jsou nenásilně zařazována do výuky. Třídní učitelky děti dobře znají a vědí, na kterou problematiku se více zaměřit. Pozornost bude věnována rozvíjení komunikace tak, aby děti dokázaly otevřeně vyjadřovat své názory v třídním kolektivu. Budeme pokračovat s osvětou, která upozorňuje děti na nebezpečí kouření. Pokračovat bude také dopravní výchova, spojená s nácvikem situací v silničním provozu na dopravním hřišti (zajíždí k nám 1x ročně). Všechny děti se zapojí do programu Zdravé zuby a Kapka prevence. Pro upevnění třídního kolektivu žáci absolvují 2x ročně cvičení v přírodě, na konci školního roku školní výlety, spaní ve škole. Během školního roku organizují paní učitelky Dny zdravé výživy, kdy probíhá ochutnávka jídel, připravených maminkami. Děti jezdí na předplatné do Městského divadla ve Zlíně, navštěvují Slovácké divadlo v Uherském Hradišti, kino ve Veselí nad Moravou, skanzen ve Strážnici, hvězdárnu ve Veselí nad Moravou, knihovnu, muzeum v Blatnici pod Sv. Antonínkem, 3. a 4. třída absolvují plavecký kurz ve Bzenci. Každý rok připravují děti pro rodiče vánoční besídku, podílí se na programu při Besedě s důchodci, oslav Dne matek aj. Několikrát za rok se žáci zúčastní výchovných koncertů.
 
II. stupeň
Vzhledem k odlišné organizaci vyučování je na II. stupni program realizován nejen třídními učiteli, ale i vyučujícími jednotlivých předmětů v rámci výuky. Nejvíce informací získávají žáci v předmětech občanská a rodinná výchova a výchova ke zdraví. Do učebních plánů jsou rozpracována témata – ochrana člověka za mimořádných situací, zdravotní výchova, výchova k volbě povolání. I zde je výuka doplněna o besedy a programy, vedené odborníky. Dále je v 1. patře školy umístěna nástěnka s tematikou prevence.
Ke zlepšení spolupráce mezi učiteli a rodiči přispívají třídní schůzky, kde jsou rodiče seznámeni se všemi vyučujícími, s možnostmi kroužků, které může jejich dítě navštěvovat. Žáci 9. ročníků společně se svými rodiči navštíví na podzim 2015 školu na mimořádné třídní schůzce, kde jsou hosty také zástupci středních škol a učilišť z našeho regionu. Zde jim oni a výchovná poradkyně sdělí změny v přijímacím řízení na SŠ, podají informace o své škole, možnosti uplatnění svých absolventů aj. 
V rámci výuky jednotlivých předmětů žáci navštěvují dle nabídky kino, koncerty, muzea, divadla, každoročně zajíždí do Zemského muzea v Brně, do Antroposu, do hvězdárny ve Veselí nad Moravou. Spolupracujeme s VIS Bílé Karpaty. Již 9 let naše škola platí školné indickému chlapci v rámci projektu Adopce na dálku. Potřebné peníze se nám daří získat dobrovolnou sbírkou, sběrem vršků od PET lahví a sběrem starého papíru.
Žáky 8. a 9. ročníku svou poutavou besedou o nebezpečí drog a pohlavních chorob zaujal Mgr. František Krampota z Chrudimi, který na naši školu zajíždí několik let. . Ve výtvarné výchově budou žáci vypracovávat díla na témata Zdravý životní styl x Špatný životní styl, Řekni drogám ne!, Vyjádři svou náladu aj.
Dalšími akcemi na podporu prevence jsou lyžařský výcvik, nácvik polonézy na ples, školní výlety. Žáci 9. tř. se podílí na přípravě svátku Mikuláše, který organizují pro menší děti a mateřskou školu.
V 1. patře je umístěna schránka důvěry, kam můžou žáci vhazovat lístečky se svými problémy jako prevence proti případnému šikanování, distribuci drog a jiných negativních jevů ve škole. Schránka je pravidelně vybírána a všechna sdělení prošetřována.
Celá škola je už několik let zapojena do třídění odpadu, sbíráme starý papír, vršky od PET lahví a vybité baterie.
 
Aktivity pro žáky mimo vyučování
Nedílnou součástí I. stupně je družina, kde se také klade důraz na upevňování a rozvíjení mravní stránky dítěte, na individuální přístup a prevenci šikany.
Žáci naší školy mají možnost po vyučování navštěvovat kroužky a zájmové útvary. Výuka probíhá většinou v prostorách školy pod vedením pedagogů nebo externích vedoucích. Přesný rozpis kroužků je uveden na webových stránkách školy.
 
Mgr. Jana Tomečková
školní metodik prevence