Jdi na obsah Jdi na menu
 


Popis

 

1. Základní informace
Jsme plně organizovaná základní škola, od 1. 1. 2002 jsme příspěvkovou organizací a vymezení úkolů je uvedeno ve zřizovací listině. Škola je v systému ZŠ MŠMT vedena pod kódem (IZO) 600 115 861 a u ČSÚ pod identifikačním číslem (IČO) 70 943 133.
Škola sdružuje základní školu, mateřskou školu (Blatnice pod Svatým Antonínkem a Suchov), školní družinu a školní jídelnu se dvěma výdejnami (MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem a Suchov).
Naše škola byla vybudovaná v klidné části obce, do provozu byla předána v roce 1964. Slavnostní kolaudace hlavní budovy proběhla 1. 2. 1964. Další části se postupně dodělávaly. Ve školním roce 1963 / 64 školu navštěvovalo celkem 443 žáků. V současné době máme ve škole 9 tříd, celkový počet žáků je 186. O vzdělávání a chod školy se stará 14 učitelek a učitelů, 1 vychovatelka a 1 vychovatel ŠD, 1 ekonomická pracovnice, 1 školník, 4 uklízečky a 4 pracovnice školní jídelny. V MŠ v Blatnici pod Sv. Ant. pracuje 5 učitelek a 2 provozní pracovnice, v MŠ Suchov 1 učitelka a 1 provozní pracovnice.
2. Popis areálu školy
Škola se skládá z komplexu 4 budov, tři budovy jsou propojeny spojovacími chodbami, budova MŠ stojí samostatně.
Hlavní budova je třípodlažní. V přízemí se nacházejí tři kmenové třídy, kanceláře vedení školy, školní bufet a sociální zařízení. V 2. podlaží se nachází sborovna, kabinet učitelů, 4 odborné učebny (přírodopis – zeměpis, dějepis, jazyková učebna a učebna výtvarné výchovy) a WC. Ve 3. podlaží jsou 4 kmenové třídy, 3 odborné učebny (fyzika a chemie, výtvarná výchova, hudební výchova) a 2 kabinety učitelů. Šatny pro žáky 2. stupně jsou v suterénu.
Budova I. stupně je dvoupodlažní. V přízemí je školní jídelna s technickým zázemím (kuchyň, výdejna stravy), 2 učebny pro zájmovou činnost, sklad, školní cvičná kuchyň, školní dílny, pracoviště školníka, sociální zařízení a šatny pro 1.stupeň. V 2. podlaží je 5 kmenových tříd, 2 učebny školní družiny, keramická dílna, kabinet 1.st., učebna informatiky, sborovna a WC.
Třetí budovou tohoto areálu je tělocvična, která je propojena s hlavní budovou spojovací chodbou. Součástí této budovy jsou 2 šatny pro žáky se sociálním zázemím, 2 kabinety, sklad pomůcek TV a sklad učebnic. V 1. patře je gymnastický sálek, šatny a sociální zařízení. Tato část má své vlastní vytápění.
Čtvrtou budovou je samostatně stojící čtyřpodlažní budova mateřské školy. Budova má 3 učebny s lehárnami, 2 kuchyňky – výdejny stravy, umyvárny s WC, šatny. V suterénu se nachází prádelna, kotelna a technické zázemí. Součástí budovy je i obecní muzeum naší vesnice, ordinace zubního lékaře. V nejvyšším patře budovy jsou obecní byty.
Součástí areálu školy je víceúčelové hřiště ZŠ, hřiště se zahradou MŠ.
Škola má detašované pracoviště MŠ na Suchově. Areál je tvořen školní zahradou a budovou školky s lehárnou, výdejnou stravy, sociálním zařízením.
3. Vybavení školy
Třídy jsou vybaveny školním účelovým nábytkem. V učebnách 1. stupně jsou v části tříd koberce, které slouží k odpočinkovým aktivitám. Disponujeme vybavenými učebnami  informatiky, přírodopisu - zeměpisu, hudební výchovy, jazykovou učebnou a učebnou fyziky - chemie. Vybavenost tělocvičny nářadím a pomůckami je na dobré úrovni. Kabinet tělesné výchovy je vybaven sjezdovými a běžeckými lyžemi, které využívají žáci naší školy.
Odpočinkové aktivity žáků jsou zabezpečeny dostatečným pohybem žáků na chodbách a za příznivého počasí před budovou školy. Na chodbách I. i II. stupně slouží žákům stoly na stolní tenis, koše na košíkovou s měkkými míči, stolní fotbálky.
K areálu školy patří školní hřiště, školní pozemek a travnaté plochy, které jsou využívány pro pohyb a pobyt dětí.
4. Servisní služby
Součástí školy je školní jídelna, která zabezpečuje zdravou výživu žáků dle platných norem a předpisů. Po každém hlavním jídle mají žáci k dispozici nápoj. Ve škole je provozován bufet, kde si žáci mohou koupit svačiny a obohatit pitný režim. Součástí bufetu je i prodej školních potřeb.
Škola je zapojena do projektu, díky kterému žáci odebírají mléko, mléčné výrobky a ovoce.
Mimotřídní a zájmová činnost je přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Třináct zájmových kroužků nabízí dostatečný výběr pro žáky naší školy. Při škole pracuje díky aktivitě rodičů a bývalých žákyň školy folklórní soubor Vavřínek.
Tělocvična je pronajímána k provozování sportovních činností dětí i dospělých. Pronájem je nabízen za přijatelných podmínek, výtěžek je investován do vybavení a oprav tělocvičny.
Pro činnost ŠD a odbornou výuku některých předmětů ( TV, Prvouka, Zeměpis, Výtvarná výchova, …) je využíváno nádvoří školy.
5. Charakteristika pedagogického sboru
Při pedagogické práci prosazujeme osobní zodpovědnost, zainteresovanost a autoritu, tyto vlastnosti vycházejí z osobních a profesionálních kvalit učitele.
Pedagogický sbor má vč. ŠD v současné době 16 plně kvalifikovaných pracovníků. Učitelé se v souladu s plánem DVPP zúčastňují doplňování a zvyšování kvalifikace.
V pedagogickém sboru pracuje výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů. Oba spolupracují se žáky, s učiteli i rodiči. Snažíme se individuálně pracovat nejenom s dětmi nadanými, ale i s dětmi, které mají jakýkoliv problém.
6. Charakteristika žáků
Žáci naší školy pochází z obcí Blatnice pod Sv. Ant., Blatnička, Suchov a Nová Lhota. Přespolní žáci mají zajištěnu dopravu do školy i ze školy autobusem, který provozují Služby Obce Blatnice pod Svatým Antonínkem, p. o.
7. Spolupráce s rodiči - SRPŠ, Radou školy a s veřejností
Chceme velmi intenzivně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí. Snažíme se rozvíjet oboustranný tok informací. Připravujeme pro žáky i rodiče kulturní programy, využíváme aktivní pomoci rodičů při organizování projektového vyučování, školních i mimoškolních akcí.
Naší snahou je nejenom poskytovat široké veřejnosti základní a objektivní informace o škole ale i nabízet služby (pronájem nebytových prostor, tělocvičny, učeben, pořádat kurzy aj.).
Průběžně spolupracujeme se zástupci našeho zřizovatele – Obce Blatnice pod Sv. Ant., s Pedagogicko-psychologickou poradnou Veselí nad Moravou, Úřadem práce Hodonín, Policií ČR OO Veselí nad Mor., Speciálním pedagogickým centrem Kyjov a jinými organizacemi.