Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv informací pro rodiče

Výběrové řízení: Ředitel ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv.Ant. ve smyslu § 164 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo asistenta/asistentky pedagoga v MŠ (poloviční úvazek).

Požadavky:
* odborná kvalifikace ( § 20 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění) * bezúhonnost * zdravotní způsobilost

Nástup 1. 9. 2016. Kontakt.

Ředitelství ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín, p. o., vypisuje výběrové řízení na místo vedoucí školní jídelny s nástupem od 1. 7. 2016, příp. dle dohody. Místem výkonu práce je ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem. 

Vaším úkolem bude zejména

- řídit provoz školní jídelny se zajištěním stravování žáků, dětí, pracovníků školy a cizích strávníků

- řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců

- zabezpečovat hospodárné nakládání se svěřenými prostředky

Požadavky (seřazeno dle důležitosti):

- středoškolské vzdělání (nejlépe hotelová škola popř. škola společného stravování, SŠ ekonomického směru)

- schopnost pracovat samostatně i v týmu; schopnost plánovat, organizovat, řídit a kontrolovat

- znalost práce na PC (textový editor, tabulkový kalkulátor, mail, práce s www), komunikativnost

- organizační schopnosti, asertivita, společenská úroveň jednání a vystupování

- praxe v oboru (praxe vedoucího zaměstnance výhodou)

- znalost právních předpisů z oblasti školního stravování výhodou, ne však podmínkou

- zdravotní průkaz pro zaměstnance veřejného stravování (školství)

- trestní bezúhonnost

Platové zařazení:

- platová třída 7. dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- příplatek za vedení dle § 124 zákoníku práce

K písemné přihlášce přiložte tyto doklady:

- životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech, týkající se společného stravování

- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky s uvedením jména a příjmení uchazeče, data a místa narození, místa trvalého pobytu, data, podpisu, s výše uvedenými doklady zašlete nejpozději do 10. června 2016 na adresu: Ředitelství ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín, p. o.,  Blatnice pod Svatým Antonínkem 650, 696 71, nebo elektronicky emailem na: vitezslav.juras@zs-blatnice.cz.

 

Výběrové řízení: Ředitel ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv.Ant. ve smyslu § 164 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo učitel/učitelka pro I. stupeň ZŠ.

Požadavky:
* odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost
( § 6 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění)
* bezúhonnost
* zdravotní způsobilost

Nástup 1. 9. 2016. Kontakt: ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 650, 696 71, vitezslav.juras@zs-blatnice.cz

 

Výsledek zápisu k předškolnímu vzdělávání MŠ pro šk. rok 2016_2017

Výsledek zápisu k PV MŠ pro šk. rok 2016_2017 pracoviště Suchov

Informace pro rodiče po vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ:

Přijetí se uchazečům oznamuje pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Jde o povinný způsob oznamování. Rozhodnutí se v tom případě oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole (úřední deska na budově II: stupně, nástěnka MŠ) – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. Seznam byl zveřejněn 21. dubna 2016. Seznam musí být zveřejněn nejméně 15 dnů. 

Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje do vlastních rukou žadatele. U doručení poštovní službou se zasílá dopis do vlastních rukou v obálce s doručenkou.

2016_03_01 Vnitřní směrnice o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis dětí do MŠ.

Výsledek zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2016_2017.

Doplňující informace o odkladech školní docházky.

Informace o lyžařském kurzu.

Informace o přijímacím řízení na střední školy.

Doplňující informace k podávání přihlášek a zápisových lístků:

Přihlášky ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2016/2017 se podávají na tiskopisech přihlášek vydaných SEVT. Přihláška nemusí být podána jen na tomto tiskopisu vydávaném SEVT. Může být použita i přihláška vydaná podle uvedeného vzoru jiným vydavatelem, vytištěná přímo z webových stránek MŠMT nebo z webových stránek naší školy. Ze zákona vyplývá, že pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky (na jeden obor v konkrétní škole se podává pouze jedna přihláška). K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek. Zápisový lístek se vztahuje pouze na uchazeče o denní formu studia. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března 2016, nebo do 30. listopadu 2015 v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží pouze jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. To neplatí v případech kdy a) uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na střední škole, kde byl přijat na základě odvolání b) uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání, na které se nevztahuje § 62 nebo § 88 školského zákona (byl přijat na „klasickou“ střední školu). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

 

Přehled kroužků a aktivit ve šk. roce 2015/2016_aktualizace leden 2016.

Přehled kroužků a aktivit ve šk. roce 2015/2016.

ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Antonínkem hledá učitelku nepovinného předmětu "Náboženství" na částečný úvazek se vzděláním dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění. Nástup od 1. února 2016, pracovní poměr na dobu určitou do 30. června 2016. Životopis zasílejte: poštou na adresu ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 650, 696 71. Elektronicky na adresu vitezslav.juras@zs-blatnice.czTato pozice je již obsazena.

 

Informace pro rodiče dětí  MŠ:

Zájmové aktivity DDM Pastelka Uherský Ostroh začínají od 5. 10. 2015 takto:

v pondělí zájmová činnost  Výtvarníček - 14.30 – 15.30 hod. Probíhat bude ve třídě Motýlků.

ve čtvrtek zájmová aktivita Sportík – 14.30 – 15.30 hod. Probíhat bude v tělocvičně.

Do Angličtiny si rodiče stále mohou zapisovat děti.

Školička orientálních tanců nebude pro nízký počet přihlášených dětí otevřena.

Další zájmové aktivity, které vedou p. učitelky z MŠ pro děti ze třídy Sluníček od 13.00 – 13.45 hod. -Tužka je můj kamarád, Tvořivé ručičky, Brousek pro tvůj jazýček a Veselé pískání – zdravé dýchání, již začaly probíhat. Podrobnější informace najdete v šatně u Sluníček.

Ve středu 7. 10. začíná od 14.30 hod. ve třídě Motýlků Hravá flétnička.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ V MŠ

V úterý 15. září a ve čtvrtek 17. září bude od 7:45 – 14:15 h. v celé obci přerušena dodávka elektrické 

energie. Ve školní kuchyni budou mít v uvedené dny omezené možnosti k přípravě stravy a připraví jen omezený počet jídel pro školku. Provoz v mateřské škole bude omezený na jednu třídu.

Žádáme rodiče, kteří mají možnost si dítě ponechat doma, aby tak učinili. Děkujeme.

 

Vážení rodiče, ve středu 16. září v 17:00 hodin se v MŠ uskuteční SCHŮZKA RODIČŮ.

Program: * Zájmové aktivity a kroužky pro děti

* Organizační záležitosti

* Uzavření MŠ přes vánoční prázdniny

Zveme všechny rodiče dětí od Motýlků, Berušek a Sluníček.

Rozvrh hodin šk. rok 2015/2016.

Organizace školního roku 2015 / 2016

Vedení školy informuje zák. zástupce žáků II. stupně o volnu ředitele školy pro žáky II. stupně ZŠ ve dnech 1., 2., 3. a 4. 9. 2015. Volno ředitele školy vyhlašuji s odkazem na ustanovení § 24, odst. 2 a § 29 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základ., středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Zdůvodnění: Volno ředitele školy v tyto dny zajistí dokončení investiční akce zřizovatele při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.

Související informace:

Ve dnech 1., 2., 3. a 4. 9. 2015 pojede autobus pro přespolní žáky I. stupně jako obvykle.

Školní jídelna a školní družina budou v provozu.

MŠ bude mít provoz beze změny.

Žáci I. stupně zahájí školní rok dne 1. 9. 2015 v 8 hodin.  

Žáci II. stupně zahájí školní rok v pondělí 7. 9. 2015 v 8 hodin.

Děkujeme za pochopení.  ing. Juras V.

 Pomůcky pro prvňáčky - informace pro rodiče.

ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Antonínkem hledá učitelku MŠ na částečný úvazek s pedagogickým vzděláním pro předškolního pedagoga dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění. Nástup od 1. září 2015, pracovní poměr na dobu určitou do 30. června 2016. Výhodou praxe v oboru, flexibilita, spolehlivost, orientace v RVP PV, organizační schopnosti, hra na hudební nástroj. Životopis zasílejte: Poštou na adresu ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 650, 696 71. Elektronicky na adresu vitezslav.juras@zs-blatnice.cz.

Tato pozice je již obsazena.

 ZŠ MŠ BSA výskyt vší_informace pro rodiče

Výsledek zápisu k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2015_2016

Výsledek zápisu k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2015_2016 Suchov.pdf

Výsledek zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2015_2016

ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem hledá pro odloučené pracoviště Suchov učitelku MŠ (zástup za MD) s pedagogickým vzděláním pro předškolního pedagoga dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění. Nástup od 23. února 2015, pracovní poměr na dobu určitou do 30. června 2015. Výhodou praxe v oboru, flexibilita, spolehlivost, orientace v RVP PV, organizační schopnosti, hra na hudební nástroj. Životopis zasílejte: Poštou na adresu ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 650, 696 71. Elektronicky na adresu vitezslav.juras@zs-blatnice.cz. 

Toto výběrové řízení bylo ukončeno.

Plán akcí na další období:

18. února 2015 VII.B výjezd do Strážnice na další akci v rámci projektu na rozšíření výuky fyziky

18. března 2015 VII.A výjezd do Strážnice na další akci v rámci projektu na rozšíření výuky fyziky

V obou případech odjedou žáci s pedag. doprovodem autobusem (přeprava hrazena z projektu, žáci neplatí) v 8 hod. od naší školy, na Gymnáziu Strážnice proběhne od 8,45 do 10,15 projektová aktivita, žáci se vrací autobusem do Blatnice pod Sv.Ant. a pokračují dle rozvrhu ve výuce.

23. až 27. února 2015 jarní prázdniny

Leden - březen III.A, IV.A kurz plavání (bližší info u třídních učitelek, 10 pondělních výjezdů počínaje 12. lednem 2014 kromě kromě 26.ledna)

29. ledna 2014 vydání vysvědčení za I. pololetí

30. ledna 2014 pololetní prázdniny

31. ledna 2014 46. Tradiční ples školy - pořádá SRPŠ ve spolupráci se ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem. 

3. února 2014 zápis dětí do první třídy pro školní rok 2015/2016.

8. února 2014 Karneval pro děti s pasováním budoucích školáků.

Výběrové řízení: Ředitel ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv.Ant. ve smyslu § 164 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo učitel/učitelka pro výuku FYZ, MAT, AJ na II. stupni ZŠ.

Požadavky:
* odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost
( § 6 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění)
* bezúhonnost
* zdravotní způsobilost

Nástup 1. 1. 2015, příp. dohodou.

Toto výběrové řízení bylo ukončeno.

 

Informace pro žáky IX. třídy a přijímacím řízení na SŠ

V letošním školním roce jsou pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče změny v přijímacím řízení. Jde zejména o to, že ministerstvo školství připravilo na tzv. pilotních školách ověření jednotných přijímacích zkoušek. Ty budou 15. dubna, na rozdíl od zbylých přijímacích zkoušek 22.4. a 23.4.2015. Ucelené informace jsou v této prezentaci. 

 

Informace pro  rodiče přespolních žáků:

V součinnosti s OÚ Blatnice pod Svatým Antonínkem, která je provozovatelem školního autobusu, vybíráme jízdné ve škole a předáváme ho do účtárny OÚ. Prosíme o úhradu jízdného do 8. dne v měsíci (např. do 8. září za měsíc září). Výpadky v přepravě ( delší nemoc žáka, výpadek autobusu a pod.) budou vyúčtovány zpětně.

 

Úvodní informace o LVK

 

Žáci obdrží ve škole přihlášku na LVK (lyžařský výcvikový kurz), kterou, prosíme, po vyplnění vraťte do 14. 10. 2014.

Dne 15.10. 2014: stále chybí odpověď o LVK od 35 žáků II. stupně, zatím je zájemců málo.

Listopad 2014: Z důvodu malého zájmu naše škola LVK neorganizuje, část zájemců z řad našich žáků pojede na LVK s MZŠ Velká nad Veličkou. V případě příznivého počasí zorganizujeme v zimních měsících pro zájemce z II. stupně dopolední výjezd na lyže na regionální sjezdovky.

 

Plán akcí na listopad 2014:

10. 11. 2014 třída IV.A, dopravní výchova DDM Veselí nad Mor.

11. 11. 2014 třída V.A, dopravní výchova DDM Veselí nad Mor.

11. 11. 2014 žáci II.stupně, návštěva divadelního představení Městského   divadla Zlín

19. 11. 2014 třídy VII.A a VII.B, exkurze do Techn. muzea Brno v rámci "Dne fyziky" jako součást projektu s GyS.

26. 11. 2014 třídy VIII.A a IX.A, exkurze do Aircraft Industries a.s. Kunovice

 

Organizace školního roku 2014/2015

Konzultační hodiny pg. pracovníků 2014_15

Přehled nabízených zájmových kroužků 2014_2015

Organizace školního roku 2013/2014