Poradenství a prevence

 

Výchovné poradenství

 

Školní poradenské pracoviště

 

(dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost Školního poradenského pracoviště je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách, školských zařízení. Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje výchovný poradce,  kariérní poradce, školní metodik prevence

 

Pracovníci:

 

Výchovný poradce: Mgr. Ladislava Nosková - skolablatnice@skolablatnice.cz

Kariérový poradce: Mgr. Věra Jagošová - verajagosova@seznam.cz

Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tomečková - janatomeckova@skolablatnice.cz

 

Konzultační den - dle dohody:

 

Čtvrtek: 13.30 hod. do 15.00 hod.

 

Cíle:

•    poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
•    sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
•    prevenci školní neúspěšnosti,
•    kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
•    podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
•    podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
•    průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření  příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole,
•    včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
•    předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
•    průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
•    metodickou a poradenskou  podporu učitelům i rodičům
•    spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
•    spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Činnosti:

  • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci;
  • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, 
  • reedukace dětí s SPU
  • evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření;
  • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů - třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností);
  • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili;
  • opatření k maximálnímu využití potenciálu dítěte;
  • opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole;
  • preventivní programy pro žáky

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o svých činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována. 

 

Vážení rodiče, milí žáci. Pro případné řešení problémů ve škole můžete kontaktovat třídní učitele, případně jiného z učitelů, metodičku prevence, výchovného poradce či vedení školy. V případě citlivého problému můžete použít schránku důvěry v aplikaci iŠkola, nebo webovou aplikaci www.nntb.cz. “Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR, do kterého je registrována i naše škola.

Možná se vám budou hodit rady na portálech:

http://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz/

https://www.zkola.cz/kudykam/Stranky/KudyKam.aspx

 

 

Kariérové poradenství

 

Termíny přijímacích zkoušek

 

Kam na školu - Zlínský kraj

 

Kalendář otevřených dnů SŠ - Zlínský kraj

 

Informace k jednotné přijímací zkoušce 2019 jsou zveřejněny na  https://www.cermat.cz

 

Prevence rizikového chování

 

Krizový plán 

 

Krizový plán školy

 

 

 

Krizová situace č.1

Dojde-li k vážnému zranění a je akutně ohrožen život nebo zdraví žáka, je důležité:

·         soustředit se na 1. pomoc, zavolat okamžitě jakoukoliv dospělou osobu, která 1. pomoc zajistí. Podle situace zavolat RZS 155.

 

Krizová situace č.2

Žák se dostaví do školy pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné psychotropní látky:

Povinností školy je nejprve zajistit bezpečí žáka a zjistit jeho zdravotní stav:

·         je-li ohrožen na zdraví a životě, ve stavu akutní intoxikace, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči, zavolá RZS 155, současně vyrozumí policii ČR – tel. číslo158, zákonné zástupce žáka, odbor sociálně-právní ochrany dětí ve Veselí nad Moravou p.Koryčánkovou, tel. číslo 518 670 234, v Kyjově p.Presovou, tel. 518 697 485, V Uh. Hradišti p. Nohalovou, tel. 572 525 760.

·         vyhodnotíme-li situaci tak, že akutní nebezpečí nehrozí, je třeba žákovi alkohol odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat, volat zákonné zástupce a trvat na tom, aby si žáka převzali. Jestliže se rodiče nedostaví, zajistí škola povinný dohled v době školního vyučování a poté kontaktujeme OSPOD, p.Koryčánkovou tel. číslo 518 670 234

·          sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy.

          

Krizová situace č.3

Zjistí-li škola zanedbání povinné vyživovací povinnosti, týrání či zneužívání dítěte:

·         neodkladně kontaktuje OSPOD, sociální pracovnici p. Mikuláškovou, tel číslo 518 670 233

 

Krizová situace č.4

Žák přinese do školy látku, o které se domníváme, že je psychotropní:

S látkou ani obálkou nemanipulujeme, nic nerozbalujeme a neochutnáváme. O nálezu sepíšeme písemný záznam, ve kterém je uvedeno, jak látka vypadá, kdo ji objevil, kde, za jakých okolností a u koho. Tato osoba je distributorem OPL a je bezvýznamné, jestli tyto látky někomu dává nebo prodává. Dopouští se závažného trestného činu podle § 187 trestního zákona a povinností každého občana ČR je páchání tohoto trestného činu překazit. Protokol podepíše ředitel, dále ten, u nějž byla látka objevena, a třetí (dospělá osoba). Jestliže ten, u nějž byla látka objevena, nebo ten, jenž látku našel a odevzdal, odmítne záznam podepsat, uvede do kolonky pro jeho podpis – odmítl podepsat. Nález předáme Policii ČR. O skutečném obsahu nálezu rozhoduje laboratoř, což také sdělíme tomu, u nějž byla látka nalezena.

·         objevenou látku vložíme tak, jak je, do velké obálky a zapečetíme a uložíme do trezoru

·         tuto skutečnost neodkladně škola oznámí orgánům činným v trestním řízení, Policii ČR – tel. číslo 158

 

    Krizová situace č.5

Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem

·            O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného.

·            Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost.

·            V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení.

  Krizová situace č.6

Jak postupovat při vzniku škody

·            Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka.

·            V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody.

·            V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradě škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.

 

    Krizová situace č.7

  Doporučené postupy, jak řešit případy související s problematikou šikany  

·            Činnost  školního metodika prevence vykonává Mgr. Jana Tomečková

·            Každý projev šikany je nutno nahlásit tř. učiteli, metodikovi prevence soc. pat. jevů i vých. poradkyni, zástupkyni ředitele  nebo řediteli školy.

·            V případě problému šikany budou třídní učitelé situaci konzultovat s metodičkou prevence soc. pat. jevů, Mgr. Janou Tomečkovou, vých. poradcem, i s vedením školy. Po dohodě s ředitelstvím školy se mohou třídní učitelé obrátit na PPP Hodonín.

·            Každý projev šikany musí být taktně řešen při zachování důvěrnosti informací, a to ve spolupráci s vedením školy, metodikem soc. pat. jevů, rodinou oběti i rodinou agresora.

·            Po vyhodnocení a závažnosti vzniklé situace lze využít následující výchovná opatření: napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, důtka ředitele, snížení známky z chování, převedení do jiné třídy, doporučení rodičům obětí i agresorů, návštěvy v PPP Hodonín. V mimořádných případech lze doporučit podání návrhu orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu či vyrozumění policejního orgánu, došlo-li k závažnějšímu případu šikanování.

 

Mgr.Jana Tomečková                                                           

školní metodik prevence

 

 

Minimální preventivní program

 

Minimální preventivní program na školní rok 2018/2019

 

 

 

 

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.